Jdi na obsah Jdi na menu
 


Plavecká škola přerušuje plavecký výcvik ( Dle Nařízení vlády ze dne 30.9.2020) do odvolání.

Děkujeme za pochopení. ZŠ i MŠ Budou informováni o dalším postupu výuky elektronicky.

 

Vendula Pařízková, ředitelka plavecké školy.

Mob.773 819 712

 

Plavecká škola TJ SPARTA Kutná Hora,z.s.

TJ SPARTA Kutná Hora,z.s prostřednictvím své plavecké školy zabezpečuje více než 36 let plavecký výcvik dětí z mateřských a základních škol okresu Kutná Hora, ale také z okresů Havlíčkův Brod, Chrudim, Kolín a Pardubice.

Za toto období prošlo plaveckým výcvikem v Plavecké škole TJ SPARTA Kutná Hora,z.s. více než 131 tisíc dětí.

Plavecký výcvik je rozdělen na přípravný – mateřské školy a 1. třídy, základní – 2. a 3. třídy a zdokonalovací – 4. a vyšší ročníky základních škol.

Plavecký výcvik probíhá v krytém plaveckém bazénu TJ SPARTA Kutná Hora,z.s., pouze děti ze základních škol z Čáslavi absolvují základní plavecký výcvik v areálu Městských lázní Čáslav, kam učitelky plavecké školy od roku 2006 jednou týdně dojíždějí.

V současné době se na děti z mateřských a základních škol pod vedením ředitelky, paní Venduly Pařízkové, těší se učitelky plavání, Věra Kociánová, Dana Morawská, Simona Martinková, Jana Hubalová a Jana Vávrová.

 

  Kontakt:

Vedoucí plavecké školy : Vendulka Pařízková,

e-mail : plaveckaskola@tjsparta-kh.cz

                 VendulaParizkova@seznam.cz

            mob. 773 819 712

schranka01.jpg

 

 

Plavecká škola TJ SPARTA Kutná Hora, z. s.

Čáslavská 198, 284 01 Kutná Hora

 

Pokyny k organizaci plavecké výuky

 

Všeobecná ustanovení :

 • plavecké výuky se zúčastní pouze zdravotně způsobilé děti na základě potvrzení rodičů(viz zdravotní průkaz dítěte),což potvrdí doprovázející pedagogický dozor do třídního výkazu a nebo na základě lékařského potvrzení. Plavecké výuky se mohou zúčastnit i děti, které mají zdravotní omezení ( autismus, epilepsie, cukrovka a pod), pouze však se zvýšeným dozorem – doprovod osoby starší 18 let, která za ně bude zodpovídat.

 • pobyt dětí při plavecké výuce ve vodě je přizpůsoben teplotě vody, vzduchu a fyzické odolnosti dětí ve skupinách, do kterých jsou při 1. hodině rozděleny.

Chování dětí :

 • děti si po příchodu na plavecký bazén a rozdělení do šaten uloží boty a oděvy na určená místa, použijí WC a omyjí se bez plavek teplou vodou a mýdlem.Z hlediska otužování je možné na závěr použít studenou sprchu

 • děti se při plavecké výuce chovají ukázněně, řídí se pokyny učitelek plavecké výuky a pedagogického doprovodu

 • bez povolení učitele plavecké výuky se nevzdalují z místa výuky

 • dítě, které se před nebo během výuky necítí zdrávo, nebo má jiné zdravotní potíže, na to upozorní učitele plavecké školy, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další výuce, případně ho předá pedagogickému doprovodu

 • na plaveckou výuku musí mít děti plavecký úbor a prostředky osobní hygieny

 • na plaveckou výuku nesmí mít hodinky, řetízky, prstýnky

Pokyny pro pedagogický doprovod dětí :

 • dodržuje předem určený rozvrh hodin plavecké výuky, vypracovaný plaveckou školou, který byl předložen ředitelství ZŠ nebo MŠ

 • před zahájením výuky předá řediteli PŠ dvojmo vyplněný seznam dětí, které se zúčastní plavecké výuky, potvrzený o zdravotní způsobilosti.

 • zkontroluje vybavení dětí k výuce – plavky, ručník, mýdlo

 • zajišťuje kázeň a pořádek během přepravy dětí na výuku a zpět

 • před zahájením plavecké výuky zajistí kázeň při převlékání a sprchování žáků a předá žáky ve vymezeném prostoru na bazénu ředitelce PŠ. Sám se převlékne do cvičebního úboru. Přístup do výukového prostoru na bazénu v civilním oblečení je z hygienických důvodů zakázán

 • před zahájením výukové hodiny upozorní ředitelku nebo učitelky PŠ na lehká onemocnění, která by mohla ovlivnit průběh výuky z hlediska bezpečnosti a zdraví dětí

 • doprovází děti během výuky na WC, při poskytování první pomoci, při ošetření drobných poranění (oděrky, krvácení z nosu apod.). V případě vážnějšího poranění doprovází dítě k lékaři na ošetření.

 • pečuje o děti, které jsou mu předány během výuky učitelkami PŠ při náhlé nevolnosti, únavě apod.

 • během výuky neopouští prostor bazénu, vyjma doprovodu na WC a poskytování pomoci při ošetření dětí

 • po ukončení výuky přebírá děti v prostoru, k tomu určeném, to znamená na malém bazénu po nástupu na konci hodiny, na velkém bazénu v prostoru před sprchami

 • dohlédne, aby se děti řádně osušily a zajistí kázeň během oblékání a jejich včasný odchod ze šaten

 • U dětí, za které platí kurzovné, zajistí vybrání prostředků a uhradí fakturou před zahájením kurzu, nebo po jeho ukončení, záleží na dohodě. Kurzovné se odpočítává, nebo vrací pouze v případě déletrvající nemoci, to je při absenci 3 a více lekcí, jdoucích za sebou

 • cenné věci je třeba zamykat do skříněk, neponechávat je volně v šatnách.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při plavecké výuce:

 • úrazovost při plavecké výuce je do jisté míry spojená s rizikem prostředí, ve kterém se výuka provádí. Rizika, spojená s úrazy, je možné z pedagogicko – organizačních hledisek vyloučit dobrou organizací plavecké výuky a technickým zajištěním

 • ředitelka PŠ, případně její zástupce v úvodní hodině plavecké výuky poučí děti o možnostech úrazu, seznámí je se zásadami prevence, s požadavky dodržování kázně zásadách hygieny

 • o této instruktáži provede doprovázející pedagogický dozor zápis v třídním výkazu skupiny

 • každá vyučovací hodina začíná a končí organizovaným nástupem dětí

 • vyučovací hodina probíhá v celém rozsahu pod odborným vedením učitelek plavecké školy

Cíle plavecké výuky:

Přípravná plavecká výuka: cílem je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím, to znamená, že musíme docílit toho, aby se dítě správně voleným metodickým postupem na vodní prostředí plně adaptovalo, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout volnosti a radosti z pohybu ve vodě

Základní plavecká výuka: cílem je trvalé osvojení kladného vztahu k vodnímu prostředí, obzvláště u dětí, které neprošly přípravnou plaveckou výukou. Dát dětem základy dvou plaveckých způsobů.

Zdokonalovací plavecká výuka: cílem je plynulé navázání na plavecké dovednosti z předcházející výuky, zdokonalení dvou plaveckých stylů, výuka třetího plaveckého stylu, prvky branného plavání a základy 1. pomoci.

Jana Melšová – ekonomka
Vendula Pařízková – ředitelka Plavecké školy
TJ SPARTA Kutná Hora, z. s.
V Kutné Hoře, 01. 07. 2020

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Plavecká škola