Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Plavecká škola TJ SPARTA Kutná Hora,z.s.

TJ SPARTA Kutná Hora, z.s prostřednictvím své plavecké školy zabezpečuje více než 36 let plavecký výcvik dětí z mateřských a základních škol okresu Kutná Hora, ale také z okresů Havlíčkův Brod, Chrudim, Kolín a Pardubice.

Za toto období prošlo plaveckým výcvikem v Plavecké škole TJ SPARTA Kutná Hora, z. s. více než 154 tisíc dětí.

Plavecký výcvik je rozdělen na přípravný – mateřské školy a 1. třídy, základní – 2. a 3. třídy a zdokonalovací – 4. a vyšší ročníky základních škol.

Plavecký výcvik probíhá v krytém plaveckém bazénu TJ SPARTA Kutná Hora, z. s., pouze děti ze základních škol z Čáslavi absolvují základní plavecký výcvik v areálu Městských lázní Čáslav, kam učitelky plavecké školy od roku 2006 jednou týdně dojíždějí.

V současné době se na děti z mateřských a základních škol pod vedením ředitelky, paní Venduly Pařízkové, těší se učitelky plavání,  Jitka Šimůnková, Dana Morawská, Simona Martinková,  Jana Vávrová a Andrea Štípková.

 

  Kontakt:

Vedoucí plavecké školy : Vendulka Pařízková,

e-mail : plaveckaskola@tjsparta-kh.cz

         VendulaParizkova@seznam.c

       mob. 773 819 712

schranka01.jpg

 

 

Plavecká škola TJ SPARTA Kutná Hora, z. s.

Čáslavská 198, 284 01 Kutná Hora

 

Pokyny k organizaci plavecké výuky

 

Všeobecná ustanovení :

 • plavecké výuky se zúčastní pouze zdravotně způsobilé děti na základě potvrzení rodičů(viz zdravotní průkaz dítěte),což potvrdí doprovázející pedagogický dozor do třídního výkazu a nebo na základě lékařského potvrzení. Plavecké výuky se mohou zúčastnit i děti, které mají zdravotní omezení ( autismus, epilepsie, cukrovka a pod), pouze však se zvýšeným dozorem – doprovod osoby starší 18 let, která za ně bude zodpovídat.

 • pobyt dětí při plavecké výuce ve vodě je přizpůsoben teplotě vody, vzduchu a fyzické odolnosti dětí ve skupinách, do kterých jsou při 1. hodině rozděleny.

Chování dětí :

 • děti si po příchodu na plavecký bazén a rozdělení do šaten uloží boty a oděvy na určená místa, použijí WC a omyjí se bez plavek teplou vodou a mýdlem.Z hlediska otužování je možné na závěr použít studenou sprchu

 • děti se při plavecké výuce chovají ukázněně, řídí se pokyny učitelek plavecké výuky a pedagogického doprovodu

 • bez povolení učitele plavecké výuky se nevzdalují z místa výuky

 • dítě, které se před nebo během výuky necítí zdrávo, nebo má jiné zdravotní potíže, na to upozorní učitele plavecké školy, který přihlédne k okolnostem a rozhodne o jeho další výuce, případně ho předá pedagogickému doprovodu

 • na plaveckou výuku musí mít děti plavecký úbor a prostředky osobní hygieny

 • na plaveckou výuku nesmí mít hodinky, řetízky, prstýnky

Pokyny pro pedagogický doprovod dětí :

 • dodržuje předem určený rozvrh hodin plavecké výuky, vypracovaný plaveckou školou, který byl předložen ředitelství ZŠ nebo MŠ

 • před zahájením výuky předá řediteli PŠ dvojmo vyplněný seznam dětí, které se zúčastní plavecké výuky, potvrzený o zdravotní způsobilosti.

 • zkontroluje vybavení dětí k výuce – plavky, ručník, mýdlo

 • zajišťuje kázeň a pořádek během přepravy dětí na výuku a zpět

 • před zahájením plavecké výuky zajistí kázeň při převlékání a sprchování žáků a předá žáky ve vymezeném prostoru na bazénu ředitelce PŠ. Sám se převlékne do cvičebního úboru. Přístup do výukového prostoru na bazénu v civilním oblečení je z hygienických důvodů zakázán

 • před zahájením výukové hodiny upozorní ředitelku nebo učitelky PŠ na lehká onemocnění, která by mohla ovlivnit průběh výuky z hlediska bezpečnosti a zdraví dětí

 • doprovází děti během výuky na WC, při poskytování první pomoci, při ošetření drobných poranění (oděrky, krvácení z nosu apod.). V případě vážnějšího poranění doprovází dítě k lékaři na ošetření.

 • pečuje o děti, které jsou mu předány během výuky učitelkami PŠ při náhlé nevolnosti, únavě apod.

 • během výuky neopouští prostor bazénu, vyjma doprovodu na WC a poskytování pomoci při ošetření dětí

 • po ukončení výuky přebírá děti v prostoru, k tomu určeném, to znamená na malém bazénu po nástupu na konci hodiny, na velkém bazénu v prostoru před sprchami

 • dohlédne, aby se děti řádně osušily a zajistí kázeň během oblékání a jejich včasný odchod ze šaten

 • U dětí, za které platí kurzovné, zajistí vybrání prostředků a uhradí fakturou před zahájením kurzu, nebo po jeho ukončení, záleží na dohodě. Kurzovné se odpočítává, nebo vrací pouze v případě déletrvající nemoci, to je při absenci 3 a více lekcí, jdoucích za sebou

 • cenné věci je třeba zamykat do skříněk, neponechávat je volně v šatnách.

Bezpečnost a ochrana zdraví dětí při plavecké výuce:

 • úrazovost při plavecké výuce je do jisté míry spojená s rizikem prostředí, ve kterém se výuka provádí. Rizika, spojená s úrazy, je možné z pedagogicko – organizačních hledisek vyloučit dobrou organizací plavecké výuky a technickým zajištěním

 • ředitelka PŠ, případně její zástupce v úvodní hodině plavecké výuky poučí děti o možnostech úrazu, seznámí je se zásadami prevence, s požadavky dodržování kázně zásadách hygieny

 • o této instruktáži provede doprovázející pedagogický dozor zápis v třídním výkazu skupiny

 • každá vyučovací hodina začíná a končí organizovaným nástupem dětí

 • vyučovací hodina probíhá v celém rozsahu pod odborným vedením učitelek plavecké školy

Cíle plavecké výuky:

Přípravná plavecká výuka: cílem je dokonalé seznámení dětí s vodním prostředím, to znamená, že musíme docílit toho, aby se dítě správně voleným metodickým postupem na vodní prostředí plně adaptovalo, docílit přirozeného pohybu, dosáhnout volnosti a radosti z pohybu ve vodě

Základní plavecká výuka: cílem je trvalé osvojení kladného vztahu k vodnímu prostředí, obzvláště u dětí, které neprošly přípravnou plaveckou výukou. Dát dětem základy dvou plaveckých způsobů.

Zdokonalovací plavecká výuka: cílem je plynulé navázání na plavecké dovednosti z předcházející výuky, zdokonalení dvou plaveckých stylů, výuka třetího plaveckého stylu, prvky branného plavání a základy 1. pomoci.

Jana Melšová – ekonomka
Vendula Pařízková – ředitelka Plavecké školy
TJ SPARTA Kutná Hora, z. s.
V Kutné Hoře, 30.06.2022

 

 

 

 

Náhledy fotografií ze složky Plavecká škola